KADRA

DAMIAN OLENDER
trener personalny
JUSTYNA KORYTKOWSKA
trener personalny